روزنامه " هفت صبح "

دوشنبه 19 اسفند 1392
روزنامه " هفت صبح " 
آلبوم " خرس سیاه بلوچی " به عنوان پرفروشترین ها معرفی کرد.