روزنامه اعتماد - نگاهي به آلبوم «خرس سياه بلوچي»

دور مانده از جهان پرندگان
نگاهي به آلبوم «خرس سياه بلوچي»

نويسنده: امين رفيعي نيا
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2931604

 


    خرس سياه بلوچي نخستين آلبوم رسمي گروه خورشيد سياه است. خورشيد سياه، اين آلبوم را دو سال پس از توليد، در اسفند 1392 منتشر كرد. طي اين دو سال، گروه اين قطعات را در قالب كنسرت هايي در اسفند 1390 و شهريور 1391 و 1392 در تهران اجرا كرده است. آنچه در نخستين نگاه به دفترچه آلبوم و ليست قطعات توجه را به خود جلب مي كند، تمركز گروه بر مسائل زيست محيطي است كه در عرصه موسيقي ايران يك حركت كاملانوين است. خورشيد سياه نخستين گروه ايراني است كه علاوه بر طرح مسائل اجتماعي، متعهدانه نسبت به مسائل زيست محيطي عكس العمل نشان مي دهد. خورشيد سياه از درياچه اروميه مي گويد: درياچمون غرق شده / خاطره شرق شده / چشمه به دريا نرسيد، آهاي كمك!. خورشيد سياه از عدم مسووليت پذيري اجتماعي مي گويد: من چقد بار هميشه هي شتر ديدم نديدم! / پشت گوشامو - بماند كه چطور - ديدم، نديدم / توي اين تاريك و روشن، من به اين ديدن نديدن، خو گرفتم. خورشيد سياه از شهري كه جايي براي پرندگان باقي نگذاشته سخن مي گويد: زيباي من، كجاست نشان پرندگان؟ / من دور مانده ام ز جهان پرندگان. خورشيد سياه شبي را با كارتن خواب ها مي گذراند: فقط همينو مي دونم كه س... س... سردمه... / آخ اگه يه چايي د... د... داغ... / گوشت با منه يا... ن ن... ن... نخواب رفيق... خورشيد سياه به انقراض خرس سياه بلوچي و شكار خرس قطبي سميرم اشاره مي كند: كي مي گه چي مهم تره؟! كي مي دونه چي بهتره؟! تو اين ترافيك بقا كي مي مونه كي مي گذره؟ خورشيد سياه كلي گويي و طرح مسائل تكراري را كنار گذاشته و ما را با مسائل عيني روبه رو مي كند. خورشيد سياه تلنگر مي زند، درگير مسائل انتزاعي نيست و با هر قطعه، قابي سينمايي ولي واقعي در ذهن ما شكل مي دهد. در انتهاي آلبوم هنگامي كه قطعه دوست دارم را مي شنويم، به دنبال دوستي مي گرديم تا لذت گوش دادن به خرس سياه بلوچي را از نو با او تجربه كنيم. موسيقي خورشيد سياه بيشتر به سوي سافت راك متمايل است، هرچند گهگاه به تناسب اشعار از اين فضا خارج مي شود و شنونده حس مي كند به موسيقي راك تري گوش مي كند: به بيان دقيق تر، گروه تا اندازه يي از عناصر موسيقي هارد راك و فولك به اقتضا استفاده كرده است. گيتار آكوستيك نقش ويژه يي در تنظيم قطعات دارد و با اضافه شدن گيتار الكتريك و گيتار باس بستر مناسبي براي موسيقي اعتراض به وجود مي آورد. عدم استفاده از تكرارهاي بيش از حد، بالاو پايين شدن آهنگ و ورود و خروج ناگهاني سازها تا حدي فضايي منعطف به قطعات بخشيده است. ملودي هاي زيباي گيتار الكتريك آرش اسلامي، فضاي ريتميك منعطف گيتار باس طاهر عليرمضاني و درامز صلاح الدين كرد و اشعار طعنه داري كه با صداي زمخت جهانگير رها مي شنويم، همه دست به دست هم مي دهند تا هيچ يك از هشت قطعه آلبوم را نيمه كاره رها نكنيم. خورشيد سياه پتانسيل آن را دارد كه به يكي از گروه هاي ماندگار موسيقي بدل شود. موسيقي اين روزهاي ما به تنوع در سبك و كارهايي از اين دست بيش از اين نيازمند است.
    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2937 به تاريخ 27/1/93، صفحه 10 (ادب و هنر)