جایزه ملی محیط زیست به گروه خورشید سیاه رسید

توسط رئیس جمهور " حسن روحانی" و ریاست سازمان محیط زیست " معصومه ابتکار" جایزه ملی محیط زیست به گروه موسیقی " خورشید سیاه " اهدا شد.
 
خورشید سیاه

هفتدهم خرداد 1394 - یکشنبه 

در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست 

توسط رئیس جمهور " حسن روحانی" و ریاست سازمان محیط زیست " معصومه ابتکار" جایزه ملی محیط زیست به گروه موسیقی " خورشید سیاه " اهدا شد.